SŁOWO ks. Proboszcza

Przeżywamy wyjątkowy i trudny czas dla całej wspólnoty parafialnej. Modlimy ze Świętą Barbarą i św. Jan Paweł II, który woła do nas z niebieskiego okna: „Miłości bez krzyża nie znajdziecie, a krzyża bez miłości nie uniesiecie.”
Mocą krzyża i zmartwychwstania Pana pokonajmy wszystko co nas dzieli, a czasem przeraża. Okazujmy sobie miłość i służmy, bo zawsze jest ktoś komu można pomóc zachowując środki higieny i bezpieczeństwa.
Módlmy się w intencji naszej parafii, odmawiajmy codziennie dziesiątkę różańca o godz. 20.30. Bądźmy wtedy razem przed Panem, dawcą wszystkiego dobra, aby Go prosić i Mu dziękować.

ZAPRASZAMY NA TRANSMISJE LIVE LITURGII TRIDUUM PASCHALNEGO Z NASZEGO KOŚCIOŁA.

KANAŁ Sw. Barbara Gdansk na YouTube.

LITURGIA TRIDUUM PASCHALNEGO:

WILKA ŚRODA: NABOŻEŃSTWO POKUTNE ŚRODA godz. 18.30

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ: CZWARTEK godz. 19.00

WIELKI PIĄTEK: Droga Krzyżowa godz. 15.00, LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ: godz. 19.00

WIELKA SOBOTA: Możliwość Adoracji Najświętszego Sakramentu przez Internet oraz w kruchcie kościoła.

WIGILIA PASCHALNA: godz. 20.00

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA: Msze św. jak w każdą niedzielę. Po Sumie o godz. 10.00 Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie przejdzie po ulicach naszej parafii. Przyjmijmy Jego błogosławieństwo pozostając w naszych domach.

JAK DOBRZE PRZEŻYĆ MSZĘ ŚWIĘTĄ

ZA POŚREDNICTWEM MEDIÓW?

Aktywne uczestnictwo we Mszy Świętej transmitowanej przez radio, telewizję czy internet wymaga przede wszystkim skupienia. Duchowa łączność mimo fizycznej nieobecności w kościele oznacza nastawienie się na przeżywanie Eucharystii, zjednoczenie z Panem, słuchanie Jego słowa.

Duchowej łączności i aktywnego uczestnictwa w transmisji Mszy Świętej nie da się osiągnąć wykonując równolegle inne czynności – np. gotując obiad, prowadząc domowe rozmowy czy przeglądając Facebooka. Dobrze przeżyta Eucharystia to ta, na której skupimy nasze myśli i zaangażujemy serce, a nie tylko odsłuchamy „przy okazji” czy „w tle”.

Transmisja powinna być zawsze na żywo – nie można odtwarzać Eucharystii. Kościół zachęca nas, żeby transmisje Mszy Świętych przeżywać w domach wspólnie, w gronie rodzinnym. Warto przy tym zaznaczać ten wyjątkowy moment niedzieli przez odświętny strój; podobnie jak w kościele, wyłączyć na ten czas telefon.

Dla duchowego uczestnictwa ważne jest również zaangażowanie w śpiew czy odpowiedzi w dialogu z celebransem. Pomocne będzie także przyjmowanie postawy takiej, jak w czasie liturgii przeżywanej w kościele, czyli np. wstając na Ewangelię czy klęcząc w trakcie modlitwy eucharystycznej.

Nie mając możliwości przyjęcia Komunii Świętej sakramentalnie, poprzez spożycie Ciała i Krwi Chrystusa, można Ją przyjąć duchowo.

Na podstawie artykułu ks. dr. Krzysztofa Porosło

KOMUNIA DUCHOWA

Istnieje możliwość przyjmowania Komunii w sposób duchowy. Kongregacja Nauki Wiary w dokumencie z 1983 r. stwierdziła, że chrześcijanin może otrzymać owoce sakramentu za pośrednictwem samego tylko pragnienia Eucharystii (zob. Kongregacja Nauki Wiary, Sacerdotium ministeriale, 6.08.1983, 4.), zaś papież Benedykt XVI przypomniał, że „nawet wtedy, kiedy nie jest możliwe przystąpienie do sakramentalnej Komunii, uczestnictwo we Mszy Świętej pozostaje konieczne, ważne, znaczące i owocne. W tej sytuacji dobrze jest żywić pragnienie pełnego zjednoczenia z Chrystusem, za pomocą, na przykład, praktyki komunii duchowej” (Sacramentum caritatis, 55).

Praktyka Komunii duchowej w nauczaniu Kościoła dotyczy zwłaszcza chrześcijan cierpiących z powodu prześladowań czy braku kapłanów, ale zaleca się ją także wszystkim, którzy z innych, obiektywnych względów nie mogą uczestniczyć we Mszy świętej, na przykład chorym, czy uwięzionym. Aktualna sytuacja związana z pandemią i możliwością zarażania się wpisuje się w katalog wyżej wymienionych przyczyn aktów Komunii duchowej.

Mogą ją przyjmować wszyscy, także ci, którzy przyjęli Komunię Świętą w danym dniu w kościele. Co więcej, można ją praktykować wielokrotnie w ciągu jednego dnia, gdyż celem życia chrześcijańskiego jest nieustanne zjednoczenie z Bogiem. Należy przypomnieć, że Komunia duchowa to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiej bliskości z Jezusem, jaką daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi. Choć Komunia duchowa jest ograniczona tylko do wewnętrznego aktu wiary, jednak może przynieść pogłębienie więzi z Jezusem, pomóc w walce z pokusami i uwrażliwić na innych ludzi.

Możliwość przyjęcia Komunii duchowej mają wierni zgromadzeni zarówno w świątyni, jak również uczestniczący we Mszy Świętej transmitowanej przez media, a także chorzy i cierpiący. W przyjmowaniu Komunii w formie duchowej trzeba uwzględnić trzy elementy:

1) wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii;
2) wzbudzić miłość ku Niemu;
3) wzbudzić pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.
STOLICA APOSTOLSKA

UDZIELA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII

Wierni, którym odpust zupełny może być udzielony:

• cierpiący na koronowirusa, przebywający na kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalu lub we własnym domu;

• pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy opiekujący się chorymi na koronawirusa;

• ofiarujący nawiedzenie Najświętszego Sakramentu lub Adorację Eucharystyczną lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie Różańca Świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie;

• będący w niebezpieczeństwie śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się.

Warunki, które wierny winien spełnić celem otrzymania odpustu zupełnego:

• nie być przywiązanym do jakiegokolwiek grzechu;

• być zjednoczonym duchowo na modlitwie poprzez środki masowego przekazu podczas celebracji Mszy Świętej, Różańca Świętego, Drogi Krzyżowej lub innej formy pobożności

lub

przynajmniej odmówić Wyznanie Wiary, Ojcze nasz i pobożne wezwania do Najświętszej Maryi Panny, przy jednoczesnym ofiarowaniu tej próby w duchu wiary w Boga i miłości wobec bliźnich;

• mieć wolę wypełnienia zwykłych warunków odpustu tak szybko, jak to będzie możliwe (spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego).
KURENDA NR 5/2020

KURIA METROPOLITALNA GDAŃSKA

SŁOWO METROPOLITY GDAŃSKIEGO

Drodzy Bracia Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!
Umiłowani Wierni Archidiecezji Gdańskiej!

Przeżywane przez naszą Ojczyznę i niemal całą wspólnotę ludzką trudne dni epidemii stawiają przed nami niespotykane dotąd wyzwania. Miniona niedziela oraz upływające dni zjednoczyły nas – także w Archidiecezji Gdańskiej – w duchu wzajemnej odpowiedzialności i troski o ludzkie zdrowie, życie i ducha nadziei.

Serdecznie dziękuję kapłanom, osobom życia konsekrowanego i wiernym świeckim – zwłaszcza Służbie Zdrowia – całej Wspólnocie archidiecezjalnej za podjęcie wielorakich wysiłków, a także za uszanowanie rozporządzeń władz świeckich i kościelnych.

W związku z trwającym stanem epidemii raz jeszcze pragnę przypomnieć o konieczności ograniczenia liczby wiernych uczestniczących w zgromadzeniach religijnych według wskazań organów państwowych i służb sanitarnych. Wciąż apeluję – szczególnie do osób starszych - POZOSTAŃMY W DOMU! W duchu miłości bliźniego i w zgodnej opinii ekspertów to najskuteczniejszy sposób na zahamowanie rozprzestrzeniania się epidemii. Udzielona przeze mnie dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej zostaje przedłużona. Dotyczy ona wszystkich wiernych Archidiecezji Gdańskiej i osób czasowo przebywających na jej terenie. Korzystających z niej proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła i udział w nabożeństwach transmitowanych w środkach społecznego przekazu. Szczególnie zachęcam do duchowego udziału w Mszy Świętej transmitowanej z własnej parafii. W tej trudnej sytuacji trwajmy w modlitwie prywatnej i rodzinnej w naszych domach w duchu słów Jezusa Chrystusa: „gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Nadzwyczajna sytuacja sprzyja też temu, aby nasze rodziny stawały się coraz bardziej Kościołami domowymi.

Przed nami kolejne dni zmagań z trudnościami, jakie wynikają z zaistniałego stanu epidemii, dlatego wdzięczny za dotychczasową gorliwą posługę, dalej proszę duszpasterzy, aby trwając przy swoich wspólnotach, w dalszym ciągu umożliwiali wiernym adorację Najświętszego Sakramentu i korzystanie z sakramentu pokuty.

Trwając na modlitwie prośmy wspólnie o potrzebne siły dla wszystkich Archidiecezjan, o uzdrowienie tak wielu chorych i o łaskę nieba dla zmarłych. Życzliwością i modlitwami obejmijmy także pracowników służby zdrowia, lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy a także władze cywilne i wszystkie służby, które w tych dniach swoją ofiarną pracą zapewniają bezpieczeństwo naszemu społeczeństwu. Polecajmy też Bożej opiece pracowników i wolontariuszy pomagających osobom, które nie mogą wyjść z domu oraz tych, którzy dbają o potrzeby biednych.

Wszystkim z serca błogosławię.

+ Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup
Metropolita Gdański
Komunikat proboszcza parafii św. Barbary

w związku z życiem parafialnym i zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa

1. Zachęcam seniorów i osoby słabo odporne na infekcje, by w osądzie swojego sumienia wzięły pod uwagę możliwość nieuczestniczenia w niedzielnej Eucharystii w kościele. W sytuacji którą przeżywamy, nie ma obowiązku przyjścia na Mszę Świętą. W takim wypadku zachęcam do przeżycia spotkania z Bogiem w swoim domu poprzez czytanie Słowa, indywidulaną czy rodzinną modlitwę oraz wysłuchanie transmisji Mszy Świętej poprzez radio.

2. W sytuacji, gdy nie ma możliwości przyjęcia komunii świętej przez spożycie Ciała Pańskiego/Krwi Pańskiej można – jeśli jest się w stanie łaski uświecającej – wzbudzić pragnienie przyjęcia komunii świętej i powiedzieć o niej Bogu w dowolnej formie, prosząc o sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem. Skutkuje to faktycznie przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu.

3. Tym, którzy będą uczestniczyć w Mszy Świętej przypominam o przyjmowaniu Komunii Świętej na rękę, co w obecnej nadzwyczajnej sytuacji może być, zwłaszcza w przypadku osób chorych czy narażonych na zarażenie, konieczną formą miłości bliźniego. Wiem, że dla niektórych osób może to stanowić duchową trudność, ale pamiętajmy, że to miłość jest ostatecznym wypełnieniem każdego prawa i to ona każe nam zadbać o dobro i zdrowie osób, z którymi łączy nas wspólnota liturgiczna.

4. Proszę, by przekazywać sobie znak pokoju poprzez skinienie głową i serdeczne spojrzenie na współbrata/współsiostrę.

5. Niedzielne Msze Święte sprawujemy na razie według zwyczajnego planu i tak będzie na pewno 15 marca 2020r. Jednakże sytuacja jest dynamiczna i o każdej zmianie będziemy informować poprzez naszą stronę internetową i biuro parafialne.

6. W sprawie spotkań wspólnot i grup i innych działań parafialnych proszę zwracać się po informacje do księży, animatorów i liderów oraz sprawdzać wiadomości na stronie internetowej parafii.

Ks. Rajmund Lamentowicz
/proboszcz/
DRODZY BRACIA I SIOSTRY!

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM

1. Drzwi głównie kościoła w niedziele i święta będą zamknięte. Wchodzić będzie można tylko drzwiami bocznymi.

2. Limit 50 osób będzie przestrzegany bezwzględnie i nie będzie od niego wyjątków!

3. Na Mszę zapraszamy głównie te osoby, które zamówiły intencję mszalną i ich najbliższych.

4. DRZWI DO KOŚCIOŁA OTWIERAMY 5 min PRZED MSZĄ ŚW.

5. Duchowe przyjęcie komunii świętej będzie najbezpieczniejszą formą jej przyjęcia. Przypominamy zarazem o dyspensie od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej.

6. Zachęcamy do duchowego przyjęcia Komunii świętej i uczestniczenia we Mszy św. poprzez przekaz radiowy i telewizyjny.

7. PRZEKAZ INTERNETOWY MSZY ŚW. Z NASZEGO KOŚCIOŁA: w serwisie YouTube.

Módlmy się za siebie wzajemnie, polecajmy służby medyczne i wszystkich, którzy w tych dniach podejmują walkę z koronawirusem.

Ks. Proboszcz Rajmund Lamentowicz
Ks. Wikariusz Piotr Adamski
Parafia Świętej Barbary w Gdańsku 2013-2020. Wizyt: